Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Van İpekyolu 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi olarak  öncelikle sizlere geçmiş olsun dileklerimizi iletmek  istiyoruz. Çağdaş insan hakları içerisinde yer alan hasta haklarının eksiksiz uygulanması , sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ortak  çabalarımızın ürünü olacaktır. Bizler hastalarımız ve çalışanlarımızın  daha iyi hizmet  ortamını  hak ettiğini biliyor ve bunun için çalışıyoruz. Hastanemizle ilgili her türlü sorun, öneri,  görüş ve taktirlerinizi hastanemiz yönetimi, halkla ilişkiler  ve hasta hakları birimlerimize  iletmenizi bekler sağlıklı  günler dileriz.
 

HASTA HAKLARI UYGULAMALARI: 

Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, hastaların sağlık hizmetlerinin daha iyi yararlanabilmesi, hak ihlallerin önlenmesi  için hasta hakları uygulaması başlatmış, bu çerçevede hasta hakları birimleri kurmuştur.Hasta Hakları Birimleri hasta ve hasta yakınlarından gelecek hak iddiası başvurularını  almak, değerlendirmek ve çözüm  önerileri üretmek ve hasta hakları ile ilgili eğitim ve bilgilendirmeler yapmakla  görevlidir. 

Hasta hakkı iddialarını değerlendiren Hasta Hakları Kurulu’nunda Baştabip yardımcısı, il genel meclisi üyesi,valilik tarafından görevlendirilen vatandaş temsilcisi, hasta hakları derneği temsilcisi,sendika temsilcisi , başvuranın avukatı ve hasta hakları birim sorumlusu yer almaktadır. Hasta Hakları Kurulu en az 15 günde bir toplanıp başvuruları değerlendirmektedir. Başvuru sahibine yazılı olarak bildirmektedir. Hasta  Hakları Birimi ve Kurulu çalışmaları günlük olarak web üzerinden bakanlıkçada takip edilmektedir.
 

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI 

Bir Sağlık Kurulusuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda;

Haklarınız

İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısaca hak; ‘hukuk kurallarının kişilere tanıdığı hakları ilk kez 1215 yılında İngiltere’de tanınmıştır. Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla insan hakları evrensel hale geldi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Buna göre; herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir.

İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır. Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir.

1) Hizmetten genel olarak faydalanma:

Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakki vardir.

2) Bilgilendirme ve bilgi isteme:

Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakki vardır.

3) Sağlık kurulusunu ve personelini, seçme ve değiştirme:

Sağlık kurulusunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakki vardır.

4) Mahremiyet:

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

5) Reddetme, durdurma ve riza:

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakki vardır.

6) Güvenlik :

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

7) Dini vecibeleri yerine getirebilme :

Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakki vardır.

8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık:

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakki vardır.

9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma:

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakki vardır

10) Müracaat, şikayet ve dava hakki:

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkini kullanmaya hakki vardır.

 

HASTANIN SORUMLULUKLARI :

Son dönemde hasta haklarının yanında bir de “Hasta Sorumluluğu” kavramı ortaya çıkmıştır. Henüz bu kavramın, içeriği ve kapsamı ortaya konmamıştır. Ancak genel olarak, hastanın bir sağlık kurulusuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir. Hastanın sorumluluklarını boyutlandırmamız mümkündür. Kısaca maddeler halinde sıralayabiliriz:

1. Genel Sorumluluklar

1.1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yasam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

1.2. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

1.3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

2. Sosyal Güvenlik Durumu

2.1.Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

2.2.Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

3.1.Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

4. Hastane Kurallarına Uyma

4.1. Hasta; başvurduğu sağlık kurulusunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

4.1.Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .

4.2.Hastanın; tedavi, bakim ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

4.3.Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

4.4. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

4.5. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

5.1.Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

5.2.Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

5.3.Hasta sağlık bakim ve taburculuk sonrası bakim planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

5.4.Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

 

EMEĞE SAYGI ŞİDDETE SIFIR TOLERANS

Sağlık Bakanlığı, evrensel  bir sorun olan sağlıkta şiddetin önlenmesi; sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda , hastalara daha iyi hizmet verebilmesi için  idarî ve hukukî düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemelerle, Sağlık çalışanlarına,  görevi nedeniyle şiddete maruz kalmaları durumunda hizmetten çekilme hakkı verilmiştir. Sağlık çalışanına şiddet gösteren kişilerin yargılanması için yeni düzenlemeler yapılmıştır. Hastalarımızın kendilerine  özveri ile gece / gündüz hizmet veren çalışanlarımıza karşı daha hassas  davranacağına inanıyor ve güveniyoruz. Sizleri şiddete karşı el ve gönül birliği yapmaya çağırıyoruz.
 
ÜLKEMİZDE HASTA HAKLARI MEVZUATI

 Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi

 Hasta Hakları Yönetmeliği (01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazete)

 Hasta Hakları Yönergesi (15.10.2003)-ESKİ(Yürürlülükten kaldırılmıştır.)

 Hasta hakları uygulamaları genelgesi

 Poliklinik Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması Genelgesi

 Ceza Muhakemesi Kanunu

 Hizmet Kusuru Genelgesi

Hasta Hakları Genelgesi (13.01.2005)

 Hasta Hakları Uygulama Genelgesi (03.05.2005)

 Hasta Hakları Uygulama Yonergesi (26.04.2005 tarih ve 3077 sayı)

 Hekim Seçme Yonergesi (19.10.2007 tarih ve 21745 sayı)

m Hasta Hakları Uygulama Genelgesi (23.03.2009 tarih ve 11706 sayı)-YENI

biyotıp İnsan Hakları Biyotıp Sözleşmesi

biyotıp Öncelik Genelgelerinin Birleştirilmiş Hali

 

ULUSLARARASI  HASTA HAKLARI BELGELERİ 

 Lizbon bildirgesi

 Bali Bildirgesi

 Amsterdam Bildirgesi

 Hasta Hakları Avrupa Statüsü